f Warunki Ogólne
 • Chorwacja

 • Kiedy?

 • Którzy?

 • Mapa

Warunki Ogólne

Warunki ogólne

1. REZERWACJA I PŁATNOŚĆ

 • Przy rezerwacji gość potwierdza, że zgadza się z Warunkami Ogólnymi świadczenia usług turystycznych, które uprzednio uważnie przestudiował i w pełni je akceptuje. Při rezervaci je nájemce povinen zaplatit zálohu a rezervační poplatek, zatímco saldo je třeba zaplatit přímo při příjezdu v ubytovací jednotce.

2. CENA ZAKWATEROWANIA

 • Ceny zakwaterowania są opublikowane w euro. Klientom, którzy wnieśli przedpłatę za określoną rezerwację, Online Croatia gwarantuje cenę zakwaterowania wskazaną w kalkulacji, na podstawie której dokonali płatności kwoty przedpłaty. Jeśli do jednostki noclegowej przyjedzie więcej osób niż to zostało zaznaczone na voucherze, usługodawca ma prawo nie zakwaterować dodatkowych osób lub zakwaterować je za dodatkową opłatą, którą uiszczą oni na miejscu.

3. PRÁVO AGENTURY NA ZMĚNY A ZRUŠENÍ

 • Online Croatia zachowuje prawo do zmian rezerwacji, jeśli wystąpią wyjątkowe okoliczności, których nie można przewidzieć, zapobiec im lub ich usunąć. Zarezerwowane zakwaterowanie może zostać zamienione jedynie przy uprzednim poinformowaniu klienta, i to jedynie na zakwaterowanie tej samej lub wyższej kategorii w cenie zakwaterowania, w której klient potwierdził rezerwację. Jeśli zakwaterowanie zastępcze nie jest wolne lub klient go nie zaakceptuje, Online Croatia gwarantuje zwrot całej wpłaconej sumy.

4. PRAWO KLIENTA DO ZMIAN I ODWOŁANIA REZERWACJI

 • Klient ma prawo do zwrotu kaucji w przypadku odwołania rezerwacji z powodu nieprzewidzianych okoliczności do 3 dni przed początkiem pobytu, o ile biuro stwierdzi nieprzewidziane okoliczności.
 • ZA NIEPRZEWIDZIANE OKOLICZNOŚCI UZNAJEMY
 • Niespodziewane nagłe choroby (oprócz chorób psychicznych) wymagające opieki lekarskiej
 • Komplikacje ciąży
 • Zgon lub ciężkie obrażenia klienta, współmałżonka lub partnera, z którym klient pozostaje w związku małżeńskim lub pozamałżeńskim, dziecka, rodzica, brata, siostry lub osoby będącej pod opieką gościa
 • Rozwodu małżeństwa
 • Podróż musi zostać odwołana na piśmie skierowanym do biura do trzech dni przed datą zaznaczoną na voucherze. W celu stwierdzenia nieprzewidzianych okoliczności, biuro zażąda od klienta dokumentacji, żeby dokonać zwrotu środków pieniężnych. Jeśli dokumentacja nie jest kompletna i nie udowadnia żadnej z wyżej wskazanej okoliczności, które biuro uznaje za nieprzewidziane, biuro ma prawo odmówić zwrotu środków pieniężnych.
 • Przez zwrot środków pieniężnych rozumie się zwrot całości wpłaconej kaucji pomniejszonej o koszty bankowe. Środki pieniężne mogą zostać wpłacone tylko na rachunek walutowy jednego z klientów, który jest osobą dokonującą rezerwacji i dokładnie na jego imię i nazwisko. Zwrot środków pieniężnych nie obejmuje zwrotu opłaty rezerwacyjnej.Jeśli nieprzewidziane okoliczności dotyczą jednego z uczestników podróży, agencja dokonuje zwrotu środków proporcjonalnie do liczby uczestników podróży.
 • OKOLICZNOŚCI, W PRZYPADKU KTÓRYCH NIE DOKONUJEMY ZWROTU KAUCJI: błędy przy wyborze pobytu, niechęć klienta do podróży, zdarzenia mające miejsce przed wpłaceniem kaucji przez klienta lub zdarzenia, które można było przewidzieć, planowane, oczekiwane lub przełożone operacje, terapie medyczne lub zabiegi, wojna, operacje wojskowe lub zdarzenia podobne do wojny, terroryzm, epidemie i pandemie, zdarzenia naturalne, siła wyższa, zakazy i decyzje władz, wypadki nuklearne itp.
 • W przypadku odwołania ze względu na inne okoliczności, odwołania później niż trzy dni do rozpoczęcia pobytu lub nieprzybycia do jednostki noclegowej zachowujemy wpłaconą kwotę i nie można żądać jej zwrotu.
 • Cała kwota zaznaczona na voucherze musi zostać wpłacona także w przypadkach, gdy:
 • z jednostki noclegowej korzysta mniej gości niż zostało to ustalone
 • cgość przybywa do jednostki noclegowej, spóźniając się o dzień lub więcej dni
 • gość opuszcza jednostkę noclegową przed datą wyjazdu (podmiot świadczący usługi nie ma obowiązku dokonać zwrotu pieniędzy za dni kiedy gość nie przebywał w apartamencie).
 • Jeśli gość nie pojawi się w apartamencie w dniu rozpoczęcia świadczenia usług, podmiot świadczący usługi nie będzie już miał obowiązku zachowania jednostki noclegowej dla niego.
 • Jeśli do jednostki noclegowej przyjedzie więcej osób niż to zostało zaznaczone na voucherze, usługodawca ma prawo nie zakwaterować dodatkowych osób lub zakwaterować je za dodatkową opłatą, która będzie uiszczona bezpośrednio usługodawcy.

5. OBOWIĄZKI BIURA ONLINE CROATIA

 • Obowiązkiem biura Online Croatia jest troszczyć się o wykonywanie usług, jak i o wybór podmiotów świadczących usługi oraz troszczyć się o prawa i interesy klientów, zgodnie z dobrymi obyczajami w turystyce.

6.OBOWIĄZKI KLIENTA

 • Klient jest zobowiązany:
 • zapłacić pozostałą część całkowitej ceny zakwaterowania, bezpośrednio wynajmującemu, gotówką, pierwszego dnia po przyjeździe do jednostki noclegowej.
 • szanować porządek domowy i utrzymywać dobre stosunki z właścicielem
 • po przyjeździe na miejsce przeznaczenia przekazać podmiotowi świadczącemu usługi dokument o płatności za usługę (Voucher otrzymany e-mailem) wraz z dokumentami podróżnymi
 • do sprawdzenia, czy potrzebuje wizę wjazdową do kraju, w którym znajduje się miejsce przeznaczenia lub do krajów sąsiednich
 • W przypadku nierespektowania tych obowiązków, klient sam ponosi koszty i odpowiada za wyrządzoną szkodę. Potwierdzeniem rezerwacji klient zobowiązuje się, że jeśli spowoduje jakiekolwiek uszkodzenia, na miejscu zapłaci świadczącemu usługi za całą szkodę. Jeśli gość nie respektuje zasad porządku domowego (dotyczy to szczególnie przeszkadzania innym gościom po godz. 23), świadczący usługi ma prawo zaprzestania świadczenia usług bez obowiązku zwrotu pieniędzy .

7. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 • Klient i biuro będą się starać polubownie rozstrzygać spory w zastosowaniu niniejszej Umowy, w przeciwnym wypadku podporządkują się decyzji sądu właściwego w Dubrowniku, a stosowanym prawem będzie prawo chorwackie.
 • Dubrovnik, 01.01.2015.
 • Uwaga: za wszystkie rezerwacje zamówienia, aż 31.12.2014. podlega ogólnym warunkom podanym na kuponie i umowy z klientami.

Przeglądaj więcej